SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/015 | 6500 Baja, Bácska tér 1.

Intézmény logo

Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Ösztöndíj

A tanuló juttatásai

a Bajai SZC Türr István Technikumban

 

Ösztöndíjban, pályakezdési juttatásban és támogatásban az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az a nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, aki a tanulmányait a 2019. évi LXXX. törvény szabályai szerint kezdte meg.

 

 

 1. Ösztöndíj

 

Az ösztöndíj alapja:

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 2023-ban 1.200.000 Ft/fő/év azaz

2023. évben: 100.000 Ft/fő/hó

 

Az ösztöndíj havonkénti összege:

 

ágazati alapoktatásban: 8 %, azaz 8.000 Ft

 

szakirányú oktatásban:

 a megelőző tanév évvégi minősítésében kapott osztályzatok átlagától függően

2,00 -2,99 között 8 %, azaz 8.000 Ft

3,00-3,99 között 25 %, azaz 25.000 Ft

4,00-4,49 között 42%, azaz 42.000 Ft

4,49 fölött 59 %, azaz 59.000 Ft

 

Évfolyamismétlő tanuló nem részesülhet ösztöndíjban.

Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló,

ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

 

Kifizetés

minden hónap huszonnyolcadik napjáig

(a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra)

 1. Egyszeri pályakezdési juttatás

 

Az egyszeri pályakezdési juttatás alapja:

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 2023-ban 1.200.000 Ft/fő/év azaz

2023. évben: 100.000 Ft/fő/hó

 

Az egyszeri pályakezdési juttatás összege:

a szakmai vizsga eredményétől függően

2,00 -2,99 között 133 %, azaz 133.000 Ft

3,00-3,99 között 184%, azaz 184.000 Ft

4,00-4,49 között 243%, azaz 243.000 Ft

4,49 fölött 302%, azaz 302.000 Ft

 

Kifizetés:

a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül

 

 1. Támogatás

támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és

a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

 

A támogatás alapja:

a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, 2023-ban 1.200.000 Ft/fő/év azaz

2023. évben: 100.000 Ft/fő/hó

 

A támogatás havonkénti mértéke:

3,50-3,99 között 16%, azaz 16.000 Ft

4,00-4,49 között 25%, azaz 25.000 Ft

4,49 fölött 34%, azaz 34.000 Ft

 

A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

 

Kifizetés:

minden hónap huszonnyolcadik napjáig

(a félév első két hónapjára járó támogatás

 a második hónapban egy összegben kerül átutalásra)

 

Vonatkozó jogszabályi rendelkezések

 1. évi LXXX. törvény a szakképzésről
 2. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]

(1) *  A tanuló – a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározottak szerint – ahhoz a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt * 

 1. a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
 2. aa) – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – ösztöndíjra és
 3. ab) egyszeri pályakezdési juttatásra,
 4. b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra

jogosult. Az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelést hat hónapnál régebbi időre bírósági úton akkor lehet visszamenőlegesen érvényesíteni, ha a jogosult a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett. Három évnél régebbi időre az e bekezdés szerinti juttatásra vonatkozó követelés bírósági úton nem érvényesíthető.

 

12/2020. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

XXV. FEJEZET

A TANULÓ JUTTATÁSAI

 1. Az Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez
 2. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege.
 3. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege
 4. a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka,
 5. b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 6. ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
 7. bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
 8. bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 9. bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) *  Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) *  Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege

 1. a) az Szkt. 19. § (4) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerinti előkészítő évfolyam esetében az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka,
 2. b) az Szkt. 19. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti előkészítő évfolyam esetében az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka.

(3) *  A tanuló az ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az olyan szakmai oktatásban jogosult, amelyben ingyenesen vesz részt. Az ösztöndíjra való jogosultság annak a tanítási évnek a tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott utolsó tanítási napjáig áll fenn, amelyben a tanuló a szakirányú oktatást közvetlenül követő első szakmai vizsgáját megkezdi. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást vagy a tanuló szakképzési munkaszerződése a duális képzőhely általi azonnali hatályú felmondás alapján szűnik meg, kivéve, ha bíróság a munkaviszonyt a tanuló kérelmére helyreállítja. E bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is.

 1. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának
 2. a) százharminchárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van,
 3. b) száznyolcvannégy százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van,
 4. c) kettőszáznegyvenhárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van,
 5. d) háromszázkettő százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.
 6. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatásra az olyan tanuló pályázhat, aki
 7. a) a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt,
 8. b) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
 9. c) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel

 1. a) rendelkezik, a támogatás alapjának
 2. aa) tizenhat százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50–3,99 között van,
 3. ab) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 4. ac) harmincnégy százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van,
 5. b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti mértékének a támogatás alapjára vetítve megállapított összege.

(2a) *  Ha a tanuló az Apáczai ösztöndíjprogram keretében támogatásban részesül, a technikum kilencedik és tizedik évfolyamán a (2) bekezdés szerinti támogatáson felül további támogatásra jogosult, melynek havonkénti mértéke a támogatás alapjának nyolc százaléka.

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

(5) A támogatásra a tanuló az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a (2) bekezdésben meghatározott mértékben jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

 1. § (1) Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a szakképzés információs rendszerében rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

(2) *  Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül kell átutalni.


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

6500 Baja, Bácska tér 1.

Telefon: + 36 79 524 670

E-mail: titkarsag@turr.hu

OM azonosító: 203028/015


2024Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum