SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/015 | 6500 Baja, Bácska tér 1.

Intézmény logo

Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szerint a technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A tanulóknak a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva kell a közösségi szolgálatot teljesíteniük.

Célja a szociális kompetenciák fejlesztése (segítőkészség, felelősségvállalás, együttműködési készség, tolerancia, türelem, empátia), az önkéntes feladatvállalás erősítése.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek:

 • egészségügyi (beteg kísérete; lelki támasz nyújtása; beteg környezetének rendben tartása; látogatás; leletek, egyéb dolgok átszállítása),
 • szociális és karitatív (idős emberek segítése; felolvasás; beszélgetés; szoba rendezése; ágynemű áthúzása),
 • oktatási (korrepetálás; a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel bölcsődékben és óvodákban; oktatás idős emberek számára pl. számítógéphasználat),
 • kulturális és közösségi (kulturális intézményekben szolgálat; katonasírok gondozása; kulturális programok szervezése óvodákban, idősek otthonában; mesemondás),
 • környezet- és természetvédelmi (parkrendezés; közösségi terek tisztítása; kerítésfestés; biciklitároló javítása, festés; fa- és növényültetés; megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése; egyéb környezetvédelmi tevékenység),
 • katasztrófavédelmi (tűzmegelőzés, tűzvédelem, polgári védelem, iparbiztonság tevékenységi körök),
 • a rendvédelmi szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

Előírások:

 • A közösségi szolgálattal összefüggő koordinációs feladatokat (együttműködő partnerekkel való kapcsolattartás) a gyakorlatioktatás-vezető végzi.
 • Az osztályfőnök legfeljebb 5 órás felkészítő (az egyes tevékenységekről) és 5 órás záró foglalkozást (élménybeszámoló, értékelés) tarthat az 50 órán belül.
 • 1 órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő.
 • Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
 • A helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a tevékenység tervezett helyszínét, idejét és a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • A tanuló Közösségi szolgálati lapot köteles vezetni, amelyben rögzíteni kell: hol, mikor, milyen időkeretben, milyen tevékenységet végez.
 • Elveszett Közösségi szolgálati lap a közösségi szolgálat nyilvántartására az iskolatitkárnál szerezhető be.
 • A tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban (elektronikus napló, törzskönyv, bizonyítvány) nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az érettségi vizsga megkezdéséhez meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható.
 • Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.
 • Az iskola a fogadó szervezettel együttműködési megállapodást köt.

Fogadó szervezet lehet:

 • Helyi önkormányzat és a helyi önkormányzatok társulásai, nemzetiségi önkormányzat,
 • katasztrófavédelem,
 • költségvetési szerv,
 • magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet,
 • magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében,
 • szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény,
 • egészségügyi szolgáltató,
 • közoktatási intézmény,
 • felsőoktatási intézmény,
 • muzeális intézmény,
 • nyilvános könyvtár, levéltár,
 • közművelődési intézmény,
 • magánszemély is.

A közösségi szolgálatra együttműködési megállapodást kötött partnerek listája honlapunkon (www.turr.hu) folyamatosan frissül.

Adott esetben elfogadható, ha egy intézményen belül szerveznek olyan tevékenységet, amely alkalmas a közösségi szolgálat teljesítésére, pl. alacsonyabb évfolyamon tanuló diákok korrepetálása.

Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban tájékozódhat a titkarsag@turr.hu e-mail címen, illetve az osztályfőnököknél.

 

 

 

Letölthető dokumentumok:

Jelentkezési lap – szülői nyilatkozat

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodást kötött partnerek listája


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum

6500 Baja, Bácska tér 1.

Telefon: + 36 79 524 670

E-mail: titkarsag@turr.hu

OM azonosító: 203028/015


2024Bajai Szakképzési Centrum Türr István Technikum